ประกันภัยอุบัติเหตุผู้เล่นกอล์ฟ | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ต่อร่างกายของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอก รวมถึงอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ในขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ ขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
 • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ อันไม่อาจคาดหมายใดๆ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
 • รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล อิน วัน ได้ในการแข่งขัน

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
 • การสูญหายหรือเสียหายต่อลูกกอล์ฟขณะการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
 • ภัยสงคราม
 

แผนประกันผู้เล่นกอล์ฟ

 

จุดเด่น

 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินขณะเล่นหรือฝึกกอล์ฟ
 • คุ้มครองตัวผู้เอาประกันภัยสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายขณะเล่นหรือฝึกในสนามกอล์ฟ
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของ ผู้เอาประกันภัยภายในสนามกอล์ฟ หรือขณะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ
 • รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน เมื่อผู้เอาประกันภัยทำโฮลอินวันได้ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม

แผนประกันภัย

ส่วนที่ ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัด ความรับผิด (บาท)
1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000
2
ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000/สัปดาห์
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000/สัปดาห์
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000
3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 20,000
4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”
4.1 แข่งขันเป็นทางการ 15,000
4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการในข้อ 4.1 10,000
เบี้ยประกันภัยรวม 914
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20- 60 ปี และคุ้มครองเฉพาะภายในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือ สืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรู ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
 • ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
 • การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ต่อร่างกายของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอก รวมถึงอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ในขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ ขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
 • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ อันไม่อาจคาดหมายใดๆ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
 • รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล อิน วัน ได้ในการแข่งขัน

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่มสภาพของอุปกรณ์นั้น
 • การสูญหายหรือเสียหาย ต่อลูกกอล์ฟขณะการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
 • ภัยสงคราม